PERSONLIG ASSISTANS TILL BARN

Vi på Familjen är väldigt stolta över att vi även har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som godkänd utförare inom assistans till barn som målgrupp. I ledningen har vi lång erfarenhet inom detta och vi vet att det är ett otroligt komplext uppdrag men som också är så otroligt viktigt. Att kunna erbjuda lösningar och förutsättningar som tillfredställer både barn, förälder och personal är något av det bästa vi vet.

Textutdrag från vårt tillstånd:
”IVO bedömer att Familjen AB har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet enligt 6 § LSS med utökad målgrupp”

Vi väljer att slaviskt följa barnkonventionen, det tycker vi alla borde göra.  
Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Låter bra, jag vill veta mer!